top of page

מאמרים

שיתוף הציבור לאן?

להלן רשימת מאמרים המתפרסמים באתר "אשדוד-נט" מפעם לפעם. המאמרים דנים בסוגיות השונות הקשורות לשיתוף הציבור, כהליכים המקרבים בין התושבים לבין הנבחרים באמצעות דיאלוג בנושאים שעל סדר היום. הליכי שיתוף הציבור משדרגים את איכות ההחלטות השלטוניות, מקטינים התנגדויות להן ותורמים לדמוקרטיה נכונה וטובה יותר. מוזמנים לקרוא!

חזית הבלוג אשדוד נט
מאמר טור דעה

וגם...

נושא שיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות הוא עבורי תפיסה אידיאולוגית. לא פחות מכך. מסיבה זו ולאחר הסכמת יתר החברים, אני פועל להטמיע את הדרישה מנבחרי הציבור להפעיל הליכים לשיתוף הציבור, במסגרת חברותי בפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד – בו אני משמש כדוברו. צפו בהרצאת מבוא לקהל הרחב:

bottom of page