top of page

למה בכלל לשתף את הציבור?

מאחורי הרעיון של שיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות עומדים היתרונות הבולטים של השיטה. ולא, לא שאין בעיות ולא שאין מכשולים בדרך. אלא שהיתרונות עולים על החסרונות באופן ברור, לפחות על פי הצהרתם של ראשי יישובים רבים מאוד בישראל, כפי שעולה מן המחקר המקיף שבבסיסו של אתר זה.

החסרונות או הבעיות שעלו מן המחקר לקיומם של הליכים לשיתוף הציבור בשלטון המקומי בישראל, לפחות הבולטים בהם, הם שניים: סרבולם של פרויקטים והארכת זמני ביצועם וגם, העלויות הכספיות לשם הוצאתם אל הפועל של הליכים דמוקרטיים ומתבקשים אלה.

אלא, שלצד הבעיות הנצפות אשר מרבית היישובים לומדים לגבור עליהן בגאון, נצפים יתרונות בולטים שהודגשו חזור והדגש מפיהם של ראשי ערים, חברי מועצות ערים ובעלי תפקידים שונים בכל הדרגים השלטוניים. עיקר היתרונות הם:

  • הליכים לשיתוף הציבור בהחלטות מגדיל את השקיפות ומגביר את האמון של התושבים בנבחריהם.

  • ביצועם של הליכי שיתוף מהותיים מביא להקטנת התנגדויות להחלטות המתקבלות ולהגדלת הלגיטימציה השלטונית.

  • שיתוף הציבור גורם להבנת יתר של התושבים את הנושאים הנדונים ועל ידי כך להגברת ההשתתפות הפוליטית המקומית.

  • שיתופו של הציבור מוכיח במקרים רבים מאוד קבלת הצעות שעליהם לא חשבו קודם הנבחרים - ועל ידי כך, שדרוג ממשי של טיב ההחלטות המתקבלות.

  • זה הצעד הדמוקרטי הבא ובעידן הדיגיטלי העכשווי בו הרשתות החברתיות משפיעות גם על דרג הנבחרים, זו הדרך הנכונה לארגן את הצעות הציבור ולפעול לפיהן, ככל שהדבר אפשרי.

bottom of page