top of page

וגם...

נושא שיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות הוא עבורי תפיסה אידיאולוגית. לא פחות מכך. מסיבה זו ולאחר הסכמת יתר החברים, אני פועל להטמיע את הדרישה מנבחרי הציבור להפעיל הליכים לשיתוף הציבור, במסגרת חברותי בפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד – בו אני משמש כדוברו. צפו בהרצאת מבוא לקהל הרחב:

bottom of page