top of page

שיתוף הציבור
בקבלת החלטות שלטוניות

מה הציבור מציע?

ברוכים הבאים,

ההנחה הרווחת היא שחלפו הימים בהם ההשתתפות הפוליטית של תושבים במדינות דמוקרטיות, הסתכמה בשלשול פתק בקלפי ביום הבחירות, אחת למספר שנים. מסוף המאה העשרים ובוודאי שעם תחילת המאה העשרים ואחת, שואפים תושבי היישובים השונים בארץ ובעולם להיות מעורבים יותר בהחלטות המכתיבות את איכות חייהם. שאיפה זו מהווה את ההבנה ביתרון למעבר לדמוקרטיה השתתפותית.

משום כך, החלו בערים רבות ברחבי העולם להפעיל מודלים של שיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות, בעיקר ברמה המקומית. משמעות הדבר היא שנבחרים פוליטיים פונים אל תושבי היישובים ומבקשים לדעת את עמדתם בנוגע לנושאים שעל הפרק. עם הישמע דעתם של התושבים, אמורים מקבלי ההחלטות הפוליטיים להתחשב באותן הדעות המוצעות ולהכליל אותן במכלול האפשרויות בקבלת החלטותיהם.

Public Participation - שיתוף הציבור - עוסק בשיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות מתוך שאיפה להפוך את ההליכים האלה להליכים מוסדרים ומובנים בשלטון המקומי בישראל. כך, לשם שדרוג רמת ההחלטות, להקטנת ההתנגדויות האפשריות להן, להגברת הקשר בין התושבים לבין הנבחרים ולא פחות חשוב מכך - לשם הגברת הלגיטימציה השלטונית.

  • Facebook
bottom of page